En lærende organisasjon

Ved vår skole er vi så heldige at vi på 3. året har fått til et samarbeid med Høyskolen i Oslo/Akershus hvor hele personalet tar YPU (Yrkespedagogisk utviklingsarbeid, 60 sp). Kontorsekretær, lærere, assistenter og skoleledelse er med, og alle finner vi områder i vår praksis som vi utvikler og forbedrer (aksjonsforskning). Det geniale med dette er for det første at hele kollegiet er med. Den kollektive læringen og styrkingen av felleskapet har bidratt til et bedre og mer bevisst samhold. Vi har fått undervisning og veiledning fra høyskolelektorer, det meste har foregått på vår skole, men vi har også hatt dager med undervisning på høyskolen. Vi sitter igjen med et felles kunnskapssyn og en felles forståelse for hva som er god læring. Det geniale med denne type utviklingsarbeid ligger også i at den enkelte selv identifiserer problemområder i egen praksis, og lærer metoder for å dokumentere og utføre endringsprosesser. På denne måten skjer det en egenutvikling parallelt med at skolen utvikler seg som lærende organisasjon. Alle prosjektene ligger dessuten innenfor skolens kjerneoppgave læring og går direkte inn i elevenes læringsprosesser. Som skoleledere har vi erfart at denne type utviklingsarbeid, der den enkelte får forske i egen praksis ut fra selvvalgte problemområder, virker. Som skoleledere har vi et sterkt ønske om å videreutvikle vår skole som en lærende organisasjon. En hovedutfordring i forhold til dette målet, har vært at skoleeier stadig overfører mer administrative oppgaver til oss som rektorer. Vi opplever at denne økte byråkratiseringen av vår lederrolle kombinert med økt sentral målstyring og et sterkt resultatfokus, gjør at vi skvises på tid til pedagogisk ledelse. I tillegg erfarer vi at vår tro på at utviklingsarbeid i skolen i stor grad bør komme nedenfra, kommer i konflikt både med nasjonalt og kommunalt nivå som vil fremme skoleutvikling som styring ovenfra. Dette er utgangspunkt for vårt YPU3-prosjekt som vi nå er i gang med. Vi ønsker å dokumentere de læringsprosesser som skjer i kollegiet gjennom studiet med særlig fokus på relasjonell og kollektiv læring. Gjennom dokumentasjon håper vi å kunne dele vårt eksempel på utviklingsarbeid med andre skoler. Vi ønsker gjennom vårt prosjekt å dokumentere kunnskap om at det er først når skolene får utvikle seg til lærende organisasjoner, at vi skaper gode skoler over tid – og her tror vi at flere små skoler sammen med oss kan være gode eksempler!

Close Menu