Fådelt skole – en liten organisasjon

Jeg tar for tiden skolelederutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Jeg anbefaler gjerne dette studiet til alle skoleledere. Skolelederutdanning tilbys fra mange ulike høyskoler og universitet, og innhold og fokus varierer. Jeg er særs fornøyd med opplegget til HiOA, det er praksisnært og lett å relatere til hverdagen som skoleleder, og jeg opplever at de tar på alvor at det også finnes små skoler i Norge…

For det å lede en liten skole, er ikke det samme som å lede en stor skole i miniatyr. Før sommeren hadde vi eksamen i «Organisasjonsbygging og styring» og jeg leste mye om forskjellige typer organisasjoner. En liten, fådelt skole kan defineres inn under organisasjonstypen «gruppe», som kjennetegnes av liten grad av formalisering og differensiering, og at den har flat struktur. De ansatte er gjensidig avhengig av hverandre, gode relasjoner er viktig og man samarbeider i team. Den dominerende lederfunksjonen i en gruppeorganisasjon er integratorrollen; lederen må ha fokus på sosiale aktiviteter og forhold for å skape gode relasjoner. Individene i gruppa knyttes sammen gjennom verdifelleskap og lederen må være deltagende og lydhør.

Dette stemmer godt med min erfaring som leder på en liten skole. Ofte er man både lærer og leder, og man kommer tett på lærere og elever. Det nytter ikke å sitte på kontor og være «sjef», man er en del av den daglige driften og kjenner alt og alle på godt og vondt.  I boka «Boss eller buddy» leste jeg om hvordan man kan være en tydelig leder, samtidig som man er en støtte for medarbeiderne. På den ene siden må en kunne sette en retning, ta avgjørelser og legge klarer rammer for arbeidet. På den andre siden må man lede an i utvikling og endring ved å støtte, inspirere og mobilisere sine medarbeidere.

Jeg har også blitt inspirert av å lære om de tre magiske T`er; tillit, tiltro og trygghet. Tiltro handler om å ha tro på at andre kan, og fører til tillitt som igjen fører til psykologisk trygghet, som er viktig for at mennesker skal fungere godt individuelt og i gruppe. Tillit reduserer kontrollbehov og er med på å skape et bedre arbeidsmiljø. Min erfaring er at et arbeidsmiljø basert på gjensidig tillit, er et meget godt utgangspunkt med tanke på å lykkes med drift og utviklingsarbeid på en liten skole. Lærerne setter pris på å få frihet og rause rammer til å utføre jobben sin, og man får engasjerte, arbeidsvillige og innovative lærere tilbake. Dette henger også sammen med at man er gjensidig avhengig av hverandre og knyttet sammen gjennom et verdifelleskap; det er «våre» elever, vi samarbeider på tvers av trinn og fag, og vi vet hva vi står for!

I boka «Team» leste jeg at grupper med høy gjensidig avhengighet presterer bedre enn grupper med lav gjensidig avhengighet, men bare hvis kombinasjonen av samhørighet og kommunikasjon i teamet er sterk. Hvis kommunikasjonen og samhørigheten er svak, presterer grupper med høy gjensidig avhengighet dårligere enn de med lav gjensidig avhengighet. Det er følgelig en viktig oppgave på en liten skole å utvikle kollegiet som et velfungerende team hvor lærerne føler samhørighet og har god kommunikasjon.

Det er selvfølgelig mange faktorer som spiller inn når man skal utvikle en organisasjon, og at en organisasjon er liten, vil på ingen måte være det samme som at den er god. Men det er viktig at både ledelse og ansatte er bevisst på mulighetene og utfordringene man har som liten – og ikke prøver å ligne på eller «leke» stor. Den største feilen små skoler gjør, er å sammenligne seg med og prøve å ligne på store skoler. Det føler til mindreverdighetskompleks og dårlig selvbilde. Små skoler må satse på sin egenart, finne sin styrke og dyrke den, sier Anita Berg-Olsen i sitt doktorgradsarbeid. Vi må rette ryggen og være stolt av vårt skoleslag, og arbeide bevisst med å utnytte potensialet som ligger i vår egenart.

Kilder:

Anita Berg Olsen Berg-Olsen, A. (2010).  Kvalitet i små skoler – i skjæringspunkt mellom kvalitet og politikk. Høgskolen i Nesna.

Hjertø, K.B. (2013). Team. Bergen: Fagbokforlaget

Strand, T (2007). Organisasjonsform og ledelsesbetingelser. I: Strand, T (2007): Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget.

Wade, L. & Johnston, K. (2009). Boss eller buddy. Balansegang for dagens ledere. Oslo: Cappelen Damm

Close Menu