På vår skole har vi organisert ungdomstrinnet slik at de har fagdag hver onsdag. Da har de ett fag en hel skoledag og det gir gode muligheter for varierte arbeidsmetoder og vurderingssituasjoner. Det gir og muligheter for å komme seg ut av klasserommet og ut i «virkeligheten».

Forrige onsdag hadde vi fagdag i KRLE og min kollega (Gro), jeg og 27 elever fra 8.-10. trinn kunne «boltre oss» med kompetansemålene

«Forklare særpreget ved kristendom/jødedom/islam/hinduisme/ buddhisme/livssynshumanisme som livstolkning i forhold til tradisjoner, likhetstrekk og grunnleggende forskjeller» og «Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne/jøder/muslimer/hinduer/buddhister/livssynshumanister i dag» 

Vi pleier alltid å starte nytt skoleår med religionenes særpreg og mangfold. Vi prøver å ha fokus på formålet ved faget og tenke litt stort, det er så fort gjort og «grave seg ned» i alle detaljer i kompetansemål og lærebok. Hva handler KRLE egentlig om? Faget skal bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse ståsteder. Gjensidig toleranse på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et flerkulturelt og flere-religiøst samfunn (K06 s171). Det er dette det handler om!

Denne fagdagen ble elevene delt i grupper og de fikk hver sin religion de skulle fordype seg i og presentere for de andre. Dette høres kjent og kjedelig ut… Har dere opplevd at gruppearbeid foregår slik: noen elever på gruppa setter seg ved pc, finner stoff og skriver stikkord/manus, de andre henger rundt og gjør mer eller mindre. Så fordeles avsnitt/replikker og noen øver slik at de kan fortelle om stoffet, mens andre leser opp fra arket som noen andre har skrevet?  Elever har ulike forutsetninger og et slikt gruppearbeid kan kanskje gi god læring for mange, også de som ikke produserer så mye selv –

Men, Gro og jeg ville prøve noe annet denne fagdagen. Denne dagen skulle det ikke skrives et eneste ord! Elevene fikk følgende oppgave (eks. jødedom):

Muntlige/praktiske oppgaver

  • Forklar kort særpreget ved jødedom.
  • Hva er aktuelle spørsmål for jøder i dag?
  • Finn fakta og forklar høytiden «Hanukkah».
  • Snakk sammen slik at alle på gruppa får kunnskap om jødedom og høytiden «Hanukkah».
  • Bruk innholdet i kurven og det dere nå har lært om høytiden til å lage en utstilling/presentasjon på et bord på naturfagrommet. Vær kreative!
  • Dere skal vise og holde presentasjon for de andre, ca 10 min, i 3. økt. Øv på hva dere skal gjøre/si. Alle må si noe.

De fikk bruke pc og telefon til å finne stoff, men ingen fikk skrive noe ned. Det gjaldt å snakke sammen og dele det de fant. De elevene som er vant til å skrive ble litt satt ut, og det var uvant for elevene at de «bare» skulle snakke. Men vi så at de sterke elevene fikk de andre med seg på en bedre måte, når de ikke ble sittende med skriving. Etter hvert gikk Gro og jeg rundt og utfordret gruppene med en «lek» der alle på gruppa måtte si en setning hver om temaet etter tur, den som ikke kom på noe mer å si, var ute av «konkurransen».  Gruppene gjorde dette flere ganger og vi så at dette var en fin metode for å forberede den muntlige presentasjonen som gruppa skulle ha for de andre til slutt.

Hver gruppe fikk også en kurv med ting som hørte religionen/høytiden til. De skulle lage et festbord og måtte finne på nettet hvordan det skulle pyntes og dekkes. Hver gruppe fikk også en oppskrift på en matrett/kake el.l knyttet til høytiden, og vi hadde kjøpt inn ingredienser og «booket» skolekjøkkenet.

Det var yrende aktivitet på alle grupper og det ble flotte utstillinger. Hver gruppe presenterte sitt arbeid og det var så godt å se at elevene fortalte med egne ord det de hadde lært, det «kom innenfra» og ble mer enn ord for både de som fortalte og de som hørte på.

Men hvordan i all verden sette karakter på dette? Det gjorde vi ikke. Vi veiledet underveis og hele dagen var en læringsprosess hvor samtaler og praktiske oppgaver var metodene vi brukte for å skape læring. Elevene ga hverandre respons på utstilling/presentasjon, men det ble ikke satt noen karakterer. For mye fokus på karakterer på ungdomstrinnet kan føre til en innsnevring av arbeids- og vurderingsmåter, det viktigste er å lære og noen ganger gjør man det best uten å få en karakter til slutt. Elevene ga oss tilbakemelding på dagen og alle var fornøyde. Alle mente det var viktig å få gjøre noe praktisk og at det var lettere å samarbeide og lære sammen når ingenting skulle skrives. De to sterkeste elevene på 10. trinn påpekte at de gjerne ville ha fordypet seg mer i sitt tema, så neste gang må Gro og jeg gi disse to en ekstra oppgave å bryne seg på. Mon tro om vi ikke har ei jente i 8. trinn som også skal få prøve seg på den…

Close Menu