Vi børster støvet av generell læreplan…

Den generelle læreplanen gir oss de overordnede målene for all opplæring i skolen. Den sier at målet er å gjøre eleven best mulig i stand til å takle de utfordringer livet vil gi: å finne meningen med livet, være skapende, mestre arbeidslivet, være allmenndannet, samarbeidende og miljøbevisst. Til sammen utgjør disse målene en helhetlig kompetanse som betegner det integrerte mennesket.

På vår skole har vi siden plandagene i høst hatt spesielt fokus på den generelle læreplanen, og for oss var utløsende årsaker to frustrasjoner:

Frustrasjon 1: Manglende interesse for å delta på foreldremøter.

Frustrasjon 2: Pes med å få til god oppslutning om grunnlovsjubileet i Eidsvoll på 17. mai.

I tillegg hadde rektor og flere lærere en sterk opplevelse av tale fra Geir Lippestad 1. mai; vi så at manglende deltakelse handler om et samfunn der fellesskapsverdiene er på vikende front.

Vi bestemte oss for at dette ville vi gjøre noe med. Og vi så at nettopp generell læreplan gir oss et unikt mandat til, og ikke minst lov til, å jobbe med fellesskapsverdiene.

For oss har et dypdykk i generell læreplan vært nødvendig for å gi oss trygghet til å jobbe med felleskapsverdiene både i forhold til oss selv som gruppe, foresatte og elever. Det har vært viktig å kjenne på egne verdier og være tydelige på de verdiene vi vil at Feiring skole skal stå for. Det har vært et mål at vi starter en prosess med å verdiforankre skolen vår.

I det daglige arbeidet med og «lose elevene mot læreplanens mål» (hentet fra skolesangen vår),  er det viktig å ta med seg at den generelle læreplanen er en overbygning for det læringsarbeidet som skjer. En trygghet på generell læreplan,  gjør at vi som lærere ikke drukner i detaljerte kompetansemål. Du tør å heve blikket og «se litt stort på det».  Et konkret eksempel var når samfunnsfaglærerne på ungdomstrinnet skulle i gang med 2.verdenskrig.  Selvsagt må elevene ha noe basiskunnskap om denne historiske hendelsen, men med et blikk mot generell læreplan turte lærerne å tenke «hva handler dette egentlig om»? Jo, det handler om konflikt- og demokratiforståelse, evne til å se årsaker og ikke minst evne til empati. En del av arbeidet vil da handle om at lærer velger arbeidsmåter som vekker følelser og pirker borti verdier.

Generell læreplan er tydelig på at læringsarbeidet i norsk skole skal være preget av et konstruktivistisk syn på læring. Elevene skal bygge opp sine kunnskaper, og gis evne til å erverve seg kunnskap gjennom hele livet. Generell læreplan er videre tydelig på at opplæringen må trene blikket for de opplevelsesmessige siden av fagene. Her kommer vi inn på opplevelseslæring og nærmiljøpedagogikk. Med utgangspunkt i generell lærerplan og nærmiljøpedagogikk kan vi gi elevene læringsopplevelser for livet. I en tid med et stadig mer innsnevret kunnskapssyn, hvor det som defineres som viktig skal kunne telles og måles, mener vi det er på høy tid at vi tar tilbake og børster støvet av den generelle læreplanen!

Close Menu