Stabil struktur – en grunnpilar

Vi har nettopp hatt «bli kjent-dager» for neste skoleårs førsteklassinger.  9  spente «Nøtteknekkere» fra barnehagen var sammen med årets 1. trinn i to dager. Hos oss er 1. og 2. trinn slått sammen i to parallelle aldersblanda grupper, men når «Nøtteknekkerne» kommer, er årets 2. trinn sammen med 3./4. trinn, slik at neste års 1./2. trinn får vært sammen. Vi har alltid møte med barnehagen på forhånd og barnehagen og lærerne setter sammen gruppene slik at vi vet hvilke elever som skal gå i A og B når de kommer på «bli kjent- dager».  Det er alltid spennende for elevene (og foreldrene…) når vi deler gruppa i to, det er jo 9 unger som er vant til å være sammen i barnehagen… Men, det går bra. Vi ser allerede på «bli kjent-dagene» at årets 1. trinn plutselig vokser og blir «store» når de får i oppgave og vise de nye rundt, forklare rutiner i skolehverdagen eller hjelpe til med skolearbeid. Elevene kjenner hverandre fra før, de har tidligere gått i samme barnehage stort sett alle sammen, og nå gjenskapes gamle vennskap og nye etableres disse to dagene. På denne måten er mye på plass og elevene godt forberedt når de møter til skolestart etter sommerferien.

Neste skoleår har vi 9 førsteklassinger og 14. andreklassinger. Vi kunne ha valgt å la de gå i hver sin aldershomogene gruppe. Men vi vet og har erfart at unger lærer godt i aldersblanda grupper, både faglig og sosialt. Og vi vet at det er viktig for å få til god læring at skolen har en stabil og forutsigbar struktur. Tidligere satte vi sammen grupper tilfeldig fra år til år med utgangspunkt i elevantall på trinnene.  Dette førte til stadig nye gruppekonstellasjoner, usikkerhet blant elevene og fortvilelse blant lærerne som ikke hadde oversikt over hvilke elever som hadde lært hva. Nå vet både elever, lærere og foresatte hvordan gruppene slås sammen på vår skole og vi opplever at ”roen har senket seg”. Vi har to parallelle grupper på 1./2. trinn, 3./4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Ressursene blir jevnt fordelt mellom elevene og vi slipper at en lærer har ansvar for 16 elever mens en annen har ansvar for 7, slik vi kunne oppleve tidligere. Vår organisering fører til at nye elever i gruppene raskt sosialiseres og kommer inn i arbeidsrutiner, elevene vet når de kommer til å være ”minst” og ”størst” og lærerne har utarbeidet gode årsbytteplaner og emnebytteplaner som gir oversikt og trygghet for at alle får mulighet til å lære det de skal.

Den første «bli kjent- dagen» holder rektor og jeg info-møte for de nye foreldrene. Vi forteller alltid litt om veien vår fram til å bli en aktiv nærmiljøskole med god læring i aldersblanda grupper. Det er viktig at foreldrene forstår at vi har et bevisst forhold til aldersblanding som pedagogisk metode og at det kreves systematikk og stabil organisering for at det skal bli best mulig. Det hender at noen foreldre er skeptiske og stiller spørsmål. Det som er moro, er at nå behøver rektor og jeg sjelden svare på disse spørsmålene. Det er alltid foreldre med som har eldre elever ved skolen, og disse foreldrene svarer gjerne på spørsmål og de kan berolige og fortelle ut fra sin egen erfaring at læring i aldersblanda grupper er bra for ungenes læring! Da får to hardbarka skoleledere nesten klump i halsen… 🙂

Close Menu